𝗣𝗼𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗚𝗿𝗮́𝘁𝗶𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗻𝗼𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗲𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗦𝗦𝟮𝟭 𝗮𝘁𝗲́ 𝗱𝗶𝗮 𝟬𝟴/𝟬𝟯/𝟮𝟭- 𝗖𝗼𝗺 𝗼 𝗰𝗼́𝗱𝗶𝗴𝗼: 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗦𝗚𝗥𝗔𝗧𝗜𝗦
×